§ 1
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim (dalej = Rada) jest zespołem osób powoływanych na drodze nominacji przez Metropolitę Katowickiego. Stanowi gremium informacyjno-doradcze Arcybiskupa Metropolity.
§ 2
Do Rady zapraszane są osoby o wybitnym stopniu kompetencji, specjaliści w swoich dziedzinach, reprezentujący środowiska akademickie, dziennikarskie, przedsiębiorców, polityków, samorządowców oraz teoretyków i praktyków różnych dziedzin społecznych.
§ 3
Zadaniem Rady jest wypracowanie, w uzgodnieniu z Arcybiskupem Metropolitą, opinii na temat ważnych aktualnych wydarzeń społecznych w aspekcie działalności pasterskiej z ukierunkowaniem na rozwiązania praktyczne.
§ 4
Wypracowane opinie stanowią, niezobowiązujący Arcybiskupa Metropolitę, głos doradczy, mogą też być, za zgodą Arcybiskupa Metropolity, podawane opinii publicznej jako stanowisko Rady.
§ 5
Przewodniczącym Rady Społecznej jest Arcybiskup Metropolita, który zwołuje posiedzenia Rady przynajmniej dwa razy w roku i określa przedmiot obrad. Rada może zostać zwołana także w trybie nadzwyczajnym na wniosek Arcybiskupa Metropolity albo na pisemny wniosek 2/3 jej Członków.
§ 6
Rada może zaproponować Arcybiskupowi Metropolicie przedmiot obrad, jeśli zyska on uznanie zwyczajnej większości członków Rady.
§ 7
Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza Rady. Obowiązkiem sekretarza jest protokołowanie obrad i spełnianie obowiązków związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Rady.
§ 8
Obrady Rady mogą być prowadzone plenarnie lub w sekcjach, które Rada wyłania „ad casum”.
§ 9
Rezygnacja z członkostwa w Radzie w trakcie trwania jej kadencji może nastąpić decyzją Arcybiskupa Metropolity, na pisemny wniosek Członka lub na pisemny wniosek 2/3 Członków Rady.
§ 10
Kadencja Rady trwa 5 lat. W tym też czasie obowiązuje powyższy Statut.